องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ [ 6 พ.ย. 2566 ]6
2 2.เรื่องราวขอรับอนุญาตทำการเร่ขาย [ 6 พ.ย. 2566 ]6
3 3.คำร้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่เอกชนสำหรับประกอบหรือสะสมอาหาร [ 6 พ.ย. 2566 ]7
4 4.แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 [ 6 พ.ย. 2566 ]8
5 5.คำร้องขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2566 ]7
6 6.คำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ [ 6 พ.ย. 2566 ]6
7 7.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 6 พ.ย. 2566 ]6
8 8.คำร้องทั่วไป [ 6 พ.ย. 2566 ]7
9 9.คำร้องขอรับเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 6 พ.ย. 2566 ]6
10 10.แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ [ 6 พ.ย. 2566 ]6
11 11.แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2566 ]8
12 12.แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ..... [ 6 พ.ย. 2566 ]8