องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ถนนคงทนถาวร ย้อนยุคประเพณี เกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิต

ประชาชนมีชีวิตปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง