องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

   การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม/การจราจร
ถนน


สะพาน

แหล่งน้ำ
 
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0 สาย
จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง 6 แห่ง (สาย)
จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 11 แห่ง
จำนวนคลองชลประทาน 0 แห่ง
จำนวนฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) 5 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 54 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 5 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0 แห่ง
 
 โทรศัพท์
จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคา
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง
จำนวนชุมสายโทรศัพท์ 2 แห่ง
 
 การสื่อสารอื่นๆ
จำนวนที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
จำนวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต 0 แห่ง
จำนวนสถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน 0 แห่ง
 
 การประปา
จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 1,472 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0 ครัวเรือน
จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ 480 ลบ.ม./วัน
จำนวนน้ำประปาที่มีการใช้ 240 ลบ.ม./วัน
จำนวนแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 0 แห่ง
จำนวนแหล่งน้ำดิบสำรองที่ใช้ผลิตน้ำประปา 0 แห่ง
 
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดย กฟน./กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,399 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0 ครัวเรือน
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ140 จุด
จำนวนระบบไฟฟ้าแบบโซล่าร์เซลล์ มี
 
ลักษณะการใช้ที่ดิน
พื้นที่พาณิชยกรรม 150 ไร่
 
พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 8 แห่ง
 
สวนสาธารณะ/นันทนาการ 0 แห่ง
 
พื้นที่ว่าง/สาธารณะ 1,385ไร่
 
พื้นที่เกษตรกรรม 48,970 ไร่