องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลผู้นับถือศาสนา
จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ   100   %
 
ข้อมูลศาสนสถาน
จำนวนวัด 14         แห่ง
จำนวนเมรุเผาศพ 5           แห่ง
 
 
ข้อมูลสถานศึกษา
 
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ
 
ระดับประถม 5         แห่ง
ระดับมัธยม 3         แห่ง
ระดับอาชีวศึกษา 0         แห่ง
ระดับอุดมศึกษา 0         แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1        แห่ง
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 45       คน
จำนวนครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 2         คน
จำนวนครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม 2        คน
จำนวนครูพี่เลี้ยงที่ไม่ผ่านการอบรม 0         คน
 
 
ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อน
 
จำนวนสวนสาธารณะ 0        แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1        แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1        แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1       แห่ง