องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพิพัฒน์ เดชไธสง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรนภา ประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางศุภมาส ศิลปชัย
นางสาวอรสา ตุ้มพะเนาว์
นางสาววรรณิษา สงขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุภา มอมขุนทด
นางสาวสายรุ้ง ดินขุนทด
นางพิพาภรณ์ มโนโรจน์
ครู ค.ศ.๑
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐรินทร์ เรียงสันเทียะ
นายนครินทร์ บุญสูงเนิน
ลูกจ้างทั่วไป
ภารโรง