องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพิพัฒน์ เดชไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0854441057

นายพิพัฒน์ เดชไธสง
นางสาวยุภา  มอมขุนทด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0854441057
ครู รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร
0903714252

นางสาวพรนภา ประเสริฐพงษ์ นางสาวยุภา  มอมขุนทด (ว่าง)
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
0819588538
ครู ค.ศ.1
0903714252
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
นางศุภมาส ศิลปชัย นางสาวอรสา ตุ้มพะเนาว์ นางสาววรรณิษา สงขุนทด นางสาวสายรุ้ง ดินขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
0810666826
ผู้ดูแลเด็ก
0803594952
ผู้ดูแลเด็ก
0801741273
ผู้ดูแลเด็ก
0860616322นางสาวณัฐรินทร์ เรียงสันเทียะ นางสาวจรัสศรี ชูเท้า
นางสาวนภาพร แซ่แต้
นายนครินทร์ บุญสูงเนิน
ลูกจ้างทั่วไป
063921438
ลูกจ้างทั่วไป
0990721389
ลูกจ้างทั่วไป
0820563495
ลูกจ้างทั่วไป
0800863278