องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 0899492043นางสายชล เกิดจันทึก นางกันทิกา แชะจอหอ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 0856822166
โทรศัพท์ : 0640658347

นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ
นายพิพัฒน์ เดชไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
โทรศัพท์ : 0899492043 โทรศัพท์ : 0854441057