องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

โครงสร้าง อัตรากำลัง และบุคลากร

-  ระดับชั้นของ อบต.วังโรงใหญ่ เป็น อบต.ขนาดกลาง
-  คณะผู้บริหาร จำนวน   4  คน
-  สมาชิกสภา อบต.วังโรงใหญ่ จำนวน 28 คน
-  พนักงาน อบต.วังโรงใหญ่ จำนวน 13 คน
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 คน
-  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน   4 คน
 
การทะเบียน
-   ประชากร (ตุลาคม 2551) จำนวน   7,659 คน
แยกเป็นชาย จำนวน 3,908 คน
แยกเป็นหญิง จำนวน  3,751 คน
-  ความหนาแน่นเฉลี่ย 69 คนต่อตารางกิโลเมตร
-  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน   5,643 คน
จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 3,846 คน
คิดเป็นร้อยละ  68.16
 
การศึกษา
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร
จำนวนบุคลากรและผู้ดูแลเด็ก   6 คน