องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
กองช่าง


นางสาวสุภาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองช่างนายสุรชัย คุ้มกระโทก
นายช่างไฟฟ้า

นายอดุลย์    เนตรสูงเนิน
นายนฤพนธ์ น้อยเภา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวกุหลาบ เนตรสูงเนิน
นายอดิพงษ์ โท๊ะจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป