องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง) (ว่าง) นายสุรชัย คุ้มกระโทก
 นักจัดการงานช่าง
 นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
0842037752

นายนฤพนธ์ น้อยเภา นายขวัญชัย บุญโชตชนิต นายอดุลย์    เนตรสูงเนิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0880420465
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0863466784
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0800492181


นางกุหลาบ เนตรสูงเนิน
นายอดิพงษ์ โท๊ะจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
0878095282
0849326723