องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
กองคลัง


นางสายชล  เกิดจันทึก
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวสุกัญญา   พรมทอง นางสุวิมล  ชมพัฒน์   
นายวัลลภ  จอมเกาะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวจีรนันท์   คุ้มกระโทก 
นางสาวสุทิน  เผือสูงเนิน
นางพรทิพย์  ทาจันทึก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายภมร  เจิมจันทึก   
นางสาวสิริรักษ์  เดชไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้