องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
กองคลัง


นางสายชล  เกิดจันทึก
ผู้อำนวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง ต้น)
0856822166


นางสาวสุกัญญา   พรมทอง นายวัลลภ  จอมเกาะ นางสาวจีรนันท์   คุ้มกระโทก 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
0862604224
0810681940
0872450117

นางสุวิมล  ชมพัฒน์    นายภมร  เจิมจันทึก    นางพรทิพย์  ทาจันทึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0819973524
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0887744690
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0821520459

นางสาวสุทิน  เผือสูงเนิน
นางสาวสิริรักษ์  เดชไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                0837237507
                           0883731770