องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางกันทิกา แชะจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
0640658347
นายจักรี กรรณลา นางสินีนาฎ พัจนสุนทร
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   0860072556      
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสต์และงบประมาณ

0801688046

นางสาวงามตา สงนอก นายจักรี กรรณลา นายเชิดชาย โตจันทึก นางสาวคณิตา ดวงจันทร์
นางสินีนาฎ พัจนสุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0906265539
นิติกรชำนาญการ
0860072556
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
0895788006
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0896242226
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0801688046

นางชลธิชา สงรัมย์ นายจักรพันธ์  วงอุตร์
นางสาวสุวรรณี พิมภาเรือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0849166358
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
0903590733
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
0879535456


นางระเบียบ เจพันดุง
นายพนม โพธิ์ชะอุ่ม
แม่บ้าน
0856377372
พนักงานขับรถยนต์
0872536059