องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางกันทิกา แชะจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักรี กรรณลา
นางสินีนาฎ พัจนสุนทร
นางสาวคณิตา ดวงจันทร์
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวงามตา สงนอก
นายเชิดชาย โตจันทึก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางชลธิชา สงรัมย์
นางสาวสุวรรณี พิมภาเรือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางระเบียบ เจพันดุง
นายพนม โพธิ์ชะอุ่ม
แม่บ้าน
พนักงานขับรถ