องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
สภาอบต.

นายสุวรรณ์ ทมธิแสง

ประธานสภา อบต.


โทรศัพท์ : 0862595617

นายอนุวัฒน์ แย้มจันทึก


รองประธานสภาอบต.


โทรศัพท์ : 0810685933นายทนง สงสุวรรณ
นางเกษร ตังตา
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 3
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 0872493895
โทรศัพท์ : 0833827511


นายไพรัช เนตรสูงเนิน
นายอนุวัฒน์ แย้มจันทึก
นายสัญญา เนตรสูงเนิน
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 4
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 5
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 0844744565
โทรศัพท์ : 0810685933 โทรศัพท์ : 0613037395นายสนัด แผนจันทึก
นางสาววีรภัททรา ไวจันทึก
นายพงศ์กรณ์ เกตุพิมาย
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 8
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 0879586548
โทรศัพท์ : 0800762977
โทรศัพท์ : 0852006409นายวิเชียร กองโพธิ์
นายสมชาย เมิมขุนทด
นายวีระศักดิ์ เจพันดุง
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 10
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 11 สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 0980659023
โทรศัพท์ : 0801639393 โทรศัพท์ : 0916720740


นายจรัญ ขยันงาน
นายคมขวัญ ดาบสีพาย
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 13
สมาชิกอบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 0931011077
โทรศัพท์ : 0610572622