องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
 
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ก่อตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้สินต่างๆ รวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลวังโรงใหญ่ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่และให้มีแนวเขตตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
 
            แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
 
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสีคิ้ว ระยะห่างจากอำเภอสีคิ้วประมาณ 20 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
            ทิศเหนือ         จรดตำบลหินดาดและตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทด
            ทิศตะวันออก   จรดตำบลหนองบัวน้อยอำเภอสีคิ้ว
            ทิศตะวันตก     จรดตำบลกฤษณาอำเภอสีคิ้วและตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทด
            ทิศใต้            จรดตำบลกฤษณาอำเภอสีคิ้ว