องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2566


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2566 ขออนุมัตจ่ายขาดเงินสะสม(กิจการประปา) โครงการก่อสร้างหอถังสูงแชมเปญ (พร้อมถังพักน้ำ) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ร่างระเบียบสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพิจารณาปรึกษาข้อราชการอื่นๆ
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26