เมื่อวันที่ 17มี.ค.67 ได้รับแจ้งจากกู้ภัยอบต.หนองบ...

  ประชุมชี้แจงแก้ปัญหาประปาบ้านห้วยลุง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567

  ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ บำเหน็จณรงค์-สีคิ้ว 3

  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)