โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2566) ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองไข่น้ำ) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

   วันแม่ เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญของวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ลูก จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำรึกถึงบุญคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด