วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที เครื่องปั่นไฟ พร้อมไฟประดับสำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตกแต่งเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศ ตกแต่งดอกไม้ ผูกผ้าประดับ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมามหรสพ รำวงย้อนยุค สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
13  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง