วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
ซื้อเสื้อลายดอกเพื่อมอบเป็นของขวัญ ของรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งสวยงามสำหรับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาดนตรีมหรสพรำวงย้อนยุคสำหรับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง และ ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน ๔๕ ชุด สำหรับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีมอบอนุบัตร พร้อมสถานที่ถ่ายภาพสวยงามสำหรับโครงการพิธีมอบอนุบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาคนจดหน่วยมิเตอร์น้ำและเก็บค่าน้ำประปาในตำบลวังโรงใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.บ้านหนองไทร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ Maxxis รุ่น ๗๐๐ Bravo จำนวน ๔ เส้น ๆ ละ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของอบต. ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน บร ๑๕๕๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง