ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หน้าที่ส่วนราชการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.72.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,813,256

ข้อมูล ITA
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-Service


  หน้าแรก     ITA 2021 

ITA 2021
ลิงค์  
 ข้อ 01 โครงสร้าง
    โครงสร้าง อบต.วังโรงใหญ่      รายละเอียด

 ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้บริหาร      รายละเอียด

 ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
         รายละเอียด

 ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         รายละเอียด

 ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
         รายละเอียด

 ข้อ 06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์      รายละเอียด

 ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
         รายละเอียด

 ข้อ 08 Q&A
         รายละเอียด

 ข้อ 09 Social Network
         รายละเอียด

 ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนดำเนินงาน      รายละเอียด

 ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

 ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    ประกาศติดตามแผนปี 63      รายละเอียด

 ข้อ 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ      รายละเอียด

    คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ      รายละเอียด

    มาตรฐาน กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน      รายละเอียด

    คู่มือช่าง      รายละเอียด

 ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือสำหรับประชาชน      รายละเอียด

 ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    สถิติการให้บริการประชาชน      รายละเอียด

 ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      รายละเอียด

 ข้อ 17 E-Service
         รายละเอียด

 ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    งบประมาณรายจ่าย      รายละเอียด

 ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน      รายละเอียด

 ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประกาศติดตามแผนปี 63      รายละเอียด

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563      รายละเอียด

 ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

 ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือก
    ประกาศเชิญชวน และประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง      รายละเอียด

 ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      รายละเอียด

 ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุป
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 63      รายละเอียด

 ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

 ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

 ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด4การสสรหา)      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      รายละเอียด

    ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด5การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560      รายละเอียด

    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2558และแก้ไขเพิ่มเติม      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.จ.ก.ท.จ.และก.อบต.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      รายละเอียด

    ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด6การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน(หมวด7วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย)      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.จ.ก.ท.จ.และก.อบต.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย      รายละเอียด

 ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ
    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563      รายละเอียด

 ข้อ 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจ
    คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์      รายละเอียด

 ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ
    ช่องทางการร้องเรียน      รายละเอียด

 ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและป
    รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต      รายละเอียด

    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบ      รายละเอียด

 ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         รายละเอียด

 ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      รายละเอียด

 ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต      รายละเอียด

 ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การมีส่วนร่วม      รายละเอียด

 ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    คู่มือประเมินความเสี่ยง      รายละเอียด

 ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง      รายละเอียด

 ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         รายละเอียด

 ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 61-64      รายละเอียด

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      รายละเอียด

 ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการท
    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตืการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.วังโรงใหญ่ รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

 ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน      รายละเอียด

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.วังโรงใหญ่ รอบ 12 เดือน      รายละเอียด

 ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      รายละเอียด

 ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและควา
    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม      รายละเอียด

การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
เฟสบุ๊ก อบต.
แบบสอบถาม
E-report
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-0021 93
Email : Wangrongyai.2013@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.