ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หน้าที่ส่วนราชการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.79.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,671,799

ข้อมูล ITA
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-Service


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจ ... ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 18.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่  นำโดยนายพินิจ  โพธิ์ชะอุ่ม  นายกอ ...
รำบวงทรวงท่านท้าวสุรนารี 27 มี.ค. 2566 ... วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (วิ่งคบไฟ) วันที่ 23 มี.ค. 66 ประจำปี 2566  ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่  
     

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ ตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปี 2566 
     

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อบต.วังโรงใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ปี 2566 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 341 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง...     จำนวนผู้เข้าชม 359 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 65366 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 561 ครั้ง
คู่มือให้บริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 644 ครั้ง
องค์การบริหารส่่วนตำบลหนองพลวง นำโดยนายกประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห...     จำนวนผู้เข้าชม 511 ครั้ง
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง...     จำนวนผู้เข้าชม 1039 ครั้ง
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 1020 ครั้ง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก...     จำนวนผู้เข้าชม 1078 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 1211 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำไตรมาสที่ 2
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองโบสถ์ ม. 12 ต.วังโรงใหญ่ - บ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา
   ประกาศผลผู้ชนะโครงการขุดอ่างเก็บน้ำบริเวณที่สาธารณะหนองไข่น้ำ แปลง 1,380 ไร่ หมู่ 11 บ้านถ้ำมังกรทอง
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการสำนักงานท้องถิ่นจ.นครราชสีมา
หนังสือราชการสำนักงานท้องถิ่นจ.นครราชสีมา  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0820.2/ว2157 | เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2566
มท 0808.4/ว2153 | โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2566
มท 0803.3/ว2156 | แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 26/05/2566
มท 0816.5/ว2152 | เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2566
มท 0809.2/ว69 | สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2566
มท 0808.3/ว2150 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2566
มท 0810.8/ว2129 | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0810.4/ว2114 | ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0820.2/ว2115 | ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0808.3/ว4475 | หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0808.3/ว4476 | ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0816.5/ว2124 | แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0819.2/ว2123 | แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0819.3/ว2112 | ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0806.2/7020 | แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0806.2/7019 | แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0806.2/7018 | แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0806.2/7017 | แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0806.2/7016 | แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0806.2/7015 | แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0804.6/ว2111 | การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0810.4/ว2113 | การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0801.1/180 | แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 24/05/2566
มท 0810.7/ว2110 | การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0816.5/ว2105 | การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0816.5/ว2106 | ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0816.3/ว2093 | ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0808.3/ว2104 | การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0816.5/ว2084 | แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0808.3/ว2102 | ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0816.1/ว2086 | ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0820.3/ว2094 | ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
มท 0816.3/ว2076 | ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2566
มท 0816.4/ว2085 | ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/05/2566
เชื่อมโยงระบบ e-GP
เชื่อมโยงระบบ e-GP  
เรื่องวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ และประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการ อบต.วังโรงใหญ่ จำนวน ๙๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2023
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
เฟสบุ๊ก อบต.
แบบสอบถาม
E-report
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-0021 93
Email : Wangrongyai.2013@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.